คณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ มีความเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีวัฒนธรรมอันงดงามนี้ จะอยู่รอดเจริญก้าวหน้า และแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ ก็ต่อเมื่อประชาชนมีการศึกษาดี และมีจริยธรรมประจำใจคู่กันไป การศึกษาที่ดีหมายถึงการที่เด็กๆ ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน จากครูที่มีคุณภาพสูง และได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ที่จะช่วยให้การศึกษามีประสิทธิภาพ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาที่ดี หมายถึงการที่เด็กๆ ได้ รับการอบรมให้รู้จักรัก และมีความตื่นตัว ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในวัยเยาว์ และตลอดไป เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

แต่เราต้องตระหนักเสมอว่า การศึกษาที่ดีอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ และมีความสุข วิทยาการและความก้าวหน้าทางวัตถุ ไม่สามารถประกัน หรือทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ การสั่งสอนจริยธรรม และปลูกฝังสำนึกในหน้าที่ ต่อสังคมในหมู่เยาวชน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เขาใช้วิชาความรู้ ไปในทางที่จะสร้างชีวิต สร้างครอบครัว และสร้างสังคมที่ทุกคนเจริญก้าวหน้า และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 

 

 
 
   
08.08.15
คุณณรงค์และคุณพูลศรี ปัทมะเสวี ได้รับเกียรติเข้ามา...
มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี โดยคุณณรงค์และคุณพูลศรี ปัทมะเสวี ได้รับเกียรติจาก Mr.Cornelis Dijkgraaf (Director of Assistance in Implementation and Management for Urban Development) และการเคหะแห่งชาติ เ...
   
23.07.15
TK Park จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ร่วมสร้างเครือข...
TK Park จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ร่วมสร้างเครือข่าย เป้าหมายเดียวกัน" ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 - 23 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 8
   
10.07.15
อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการห้องสมุดมีช...
ทางอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจัดการห้องสมุดมีชีวิต ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 ที่ โรงแรมเวียงละคร โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวีและโรงเรีย...
อ่านทั้งหมด +
หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา  |  การศึกษา  |  การศาสนา  |  การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม  |  ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี  |  แหล่งรวมความรู้  |  ข่าวสารและกิจกรรม  |  ติดต่อเรา