มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี สนับสนุนโครงการด้าน การศึกษา ทัศนศิลป์  ศิลปะการแสดงและ การอนุรักษ์มรดก

ทางสถาปัตยกรรม ในจังหวัดลำปาง มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี เป็นมูลนิธิการกุศล ของมนทาระ ฮอสพิตาลิตี้กรุ๊ป กรุงเทพ